град Лозница

Проекти

НП “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”

 

 

НП “Изграждане на училищна STEM среда”

 

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

 

 

Проект “Другият до мен – и в делник, и в празник”, приоритет 1 “Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаване на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност”, финансиран от ЦОИДУЕМ, учебната 2020/2021 г.

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран от оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове – училищен проект “Дигитални предизвикателства”, учебната 2019/2020 г.

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Твоят час – фаза 1

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Проект BG051PO0013.1.03-0001

Квалификация на педагогическите специалисти

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз