град Лозница

Новини

СУ “Христо Ботев” град Лозница изгради STEM център – класна стая за креативни дигитални създатели

 С обич към децата!

Заедно можем всичко!

   Проектът за изграждане на класна стая за креативни дигитални създатели по НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда” е естествено продължение на иновативните идеи, които носят педагогическите специалисти,  планирали и реализирани иновативни уроци през последните три учебни години. Създадената учебна среда позволява ученикът да бъде пътешественик, изследовател, откривател в областта на природните науки и математиката, а ролята на учителя – да напътства и вдъхновява творческото мислене и креативността на учениците.

Учебната среда е технологична и вдъхновяваща, смятаме да бъде и насърчаваща и да предполага търсене и изяви у всеки ученик.

Класната стая разполага с модерно оборудване. Ще работим с нови мултидисциплинарни уроци, в които ще се интегрират знания и умения по множество учебни предмети. Ще направим заедно първите стъпки в електрониката и програмирането с Ардуино комплектите.

Чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката ще търсим най-трайния ефект, а именно: промяна на цялостното организационно развитие на училището.


Иновативна паралелка проведе урок за обмен на иновативни практики

           С бързи темпове растат възможностите и за нашите ученици. Да им предоставяме различни и иновативни възможности, да ги възпитаваме в крак с новостите на съвременния живот и да ги обучаваме по най-ефективния начин, за нас, в СУ”Христо Ботев” град Лозница, това е основна цел! За втора учебна година нашето училище работи по проект за иновации „Уча в облака” с интегриран учебен предмет „Свят,технологии и математическа логика”.

DSC03649

            На 8.11.2019г. в училището ни се проведе урок за обмен на иновативни практики в изпълнение на дейностите по  Национална програма „Иновации в действие” на тема „Вредни микроби”- 7 клас. Урочните дейности водиха в тандем г-жа Маргарита Петкова – старши учител по биология и химия и г-жа  Нина Въчева- старши учител по математика и ИТ. Гостува едно неиновативно училище – Обединено училище „Христо Ботев” с. Друмево, област Шумен и едно иновативно училище – Средно училище „Васил Левски” гр.Крумовград. Всяко училище участва в мобилността с по 6 ученици и с по 2 учители. Гости на урока за обмен на иновативни практики бяха г-жа Галина Пенева – ст.експерт по природни науки и екология и г-жа Албена Добрева – ст.експерт по професионално образование и обучение  от РУО Разград.

DSC03667

      Нашите очаквания са, че ще се повиши мотивацията на учениците; ще се развиват технически и  аналитични умения; ще се повиши интересът към презентиране и разработване на електронни уроци у учениците, ще се формира креативност и работа в екип.

       В резултат на интерактивните методи / извличане и обработване на информация от текст,обобщаване и формулиране на  изводи, работа по групи, ролеви   игри – редене на пъзел, игрословица/, обучението по естествени науки е по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми.

       Цел на урока е запознаване на учениците с разнообразните заразни заболявания, причинени от вредните микроорганизми. Четири различни типа задачи провокираха  учениците от трите училища – да подходят като учени и разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат. В урока ученици и учители си взаимодействаха в Офис 365 и Кахоот – иновативни софтуерни приложения, различни файлове – текст, таблица, тестове.                                                                      

Гостите споделиха, че  иновативния час е преминал неусетно, интригуващо и полезно и са удовлетворени от  посрещането в гр. Лозница.

Гостуващите ученици и техните ръководители се включиха активно  в часа, като изпълняваха задачите, предоставени им на хартиен носител. Интерес предизвика играта „Кахоот”, с която освен че провериха знанията си, учениците  и  се състезаваха.

В края на деня, изпълнен с много емоции, ученици и учители посетиха тренировъчната база на ПФК „Лудогорец” град Разград , където запечатаха скъпи спомени.