град Лозница

За ученика

E -mail на училището:

info-1701701@edu.mon.bg

график-изпити-за-ученици-самостоятелна-форма-на-обучение-2021 година

график на занятията по проект Подкрепа за успех pdf

план- прием 2019 2020 pdf

график изпити за ученици самостоятелна форма на обучение , учебната 2018-2019 година

Протокол Обществен съвет

Протокол Педагогически съвет

График изпити за ученици самостоятелна форма на обучение 2017 2018 година

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

     Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза І”

През учебната 2016/2017 година започна реализацията на проекта, финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище чрез:

  1. Развитие на умения за учене и творческите способности на учениците, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Повишаване на образователните им постижения в областта: математика и български език и литература;
  3. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности и създаване на условия за тяхната личностна изява.

Списък с извънкласни дейности

1. Клуб „Любител астроном” за ученици със заявен интерес в областта на природните науки; изяви – училищни и участие в национална олимпиада по физика и астрономия;

2. Клуб „Млад спасител”

3. Художествено слово и театър

4. Играя и уча английски език

5. Български език за 7 клас

6.Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика  в 5 и 6 клас

7.Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература  в 5 и 6 клас

8.Математика за седмокласници – подготовка за НВО

9.Футбол

Класове:

5 „а” клас

5 „б” клас

6 „а” клас

6 „б” клас

7 „а” клас

7 „б” клас

8 клас

Прием   за учебната 2017/2018 година

Прием след завършено основно образование (VІІ клас), профилирано обучение,  профил: „Природни науки” – Биология и здравно образование с английски език”, профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Английски език, ИТ;  1 паралелка, 26 ученици, срок на обучение – 5 години;